TripAdvisor е апликација што ќе ви го олесни патувањето

Објавено на 16.07.2017 во НовостиTripAdvisor е апликација што ќе ви го олесни патувањето

TripAdvisor е дигитален туристички водич, преку кој се доаѓа до информации за најдобрите ресторани, хотели и други атрактивни локации што можете даги посетите кога одите на летување. Најголема предност кај TripAdvisor е тоа што корисниците ги пренесуваат своите лични искуства, каде пишуваат рецензии за услугите во хотелите, така што навремено ќе можете да ги избегнете сите лошо проценети места. 

Апликацијата е бесплатно достапна за iOS овде и за Android на овој линк, која е на ист ранг со Foursquare, апликација што ве насочува за најатрактивните места што можете да ги посетите. Дали имате веќе искуство со оваа апликација и дали знаете други вакви слични и квалитетни апликации? 

Автор: Aleksandar Stankov
 
Најнови телефони
 
  • Motion
  • Aurora
  • Keyone
  • DTEK60
  • DTEK50
  • Xperia L2
  • Xperia XA2 Ultra
  • Xperia XA2
  • U11 Eyes
  • U11 Plus
 


{}